KJ là gì? Nghĩa của từ kj

KJ là gì?

KJ“Kuanyama language” trong tiếng Anh.

KJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KJ“Kuanyama language”.

Kuanyama language: Ngôn ngữ Kuanyama.
mã ISO 639-1: kj.

Một số kiểu KJ viết tắt khác:

Kilojoule: Kilojoule.
kJ.

Giải thích ý nghĩa của KJ

KJ có nghĩa “Kuanyama language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Kuanyama”.