KKT là gì? Nghĩa của từ kkt

KKT là gì?

KKT“Khu kinh tế” trong tiếng Việt.

KKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KKT“Khu kinh tế”.

Khu kinh tế.

Giải thích ý nghĩa của KKT

KKT có nghĩa “Khu kinh tế” trong tiếng Việt.