KLE là gì? Nghĩa của từ kle

KLE là gì?

KLE“Karhunen–Loeve Expansions” trong tiếng Anh.

KLE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KLE“Karhunen–Loeve Expansions”.

Karhunen–Loeve Expansions: Mở rộng Karhunen – Loeve.

Một số kiểu KLE viết tắt khác:

Kaithal Railway station: Ga xe lửa Kaithal.

Kallang Expressway: Đường cao tốc Kallang.

Giải thích ý nghĩa của KLE

KLE có nghĩa “Karhunen–Loeve Expansions”, dịch sang tiếng Việt là “Mở rộng Karhunen – Loeve”.