KLENOT là gì? Nghĩa của từ klenot

KLENOT là gì?

KLENOT“KLEť Observatory Near Earth and Other unusual objects observations Team and Telescope” trong tiếng Anh.

KLENOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KLENOT“KLEť Observatory Near Earth and Other unusual objects observations Team and Telescope”.

KLEť Observatory Near Earth and Other unusual objects observations Team and Telescope: Đài quan sát KLEť Gần Trái đất và Các đối tượng bất thường khác Nhóm quan sát và Kính viễn vọng.

Giải thích ý nghĩa của KLENOT

KLENOT có nghĩa “KLEť Observatory Near Earth and Other unusual objects observations Team and Telescope”, dịch sang tiếng Việt là “Đài quan sát KLEť Gần Trái đất và Các đối tượng bất thường khác Nhóm quan sát và Kính viễn vọng”.