KLM là gì? Nghĩa của từ klm

KLM là gì?

KLM“Koninklijke Luchtvaart Maatschappij” trong tiếng Anh.

KLM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KLM“Koninklijke Luchtvaart Maatschappij”.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.
"Hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan" của Hà Lan.

Giải thích ý nghĩa của KLM

KLM có nghĩa “Koninklijke Luchtvaart Maatschappij”, dịch sang tiếng Việt là “Koninklijke Luchtvaart Maatschappij”.