KLS là gì? Nghĩa của từ kls

KLS là gì?

KLS“Kleine-Levin syndrome” trong tiếng Anh.

KLS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KLS“Kleine-Levin syndrome”.

Kleine-Levin syndrome: Hội chứng Kleine-Levin.

Một số kiểu KLS viết tắt khác:

Kuala Lumpur Sentral: Kuala Lumpur Sentral.

Giải thích ý nghĩa của KLS

KLS có nghĩa “Kleine-Levin syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng Kleine-Levin”.