KMFDM là gì? Nghĩa của từ kmfdm

KMFDM là gì?

KMFDM“Kein mitleid für die mehrheit” trong tiếng Anh.

KMFDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KMFDM“Kein mitleid für die mehrheit”.

Kein mitleid für die mehrheit: Kein mitleid für die mehrheit.
Ban nhạc tiếng Đức "Không tiếc cho đa số".

Giải thích ý nghĩa của KMFDM

KMFDM có nghĩa “Kein mitleid für die mehrheit”, dịch sang tiếng Việt là “Kein mitleid für die mehrheit”.