KN là gì? Nghĩa của từ kn

KN là gì?

KN“Kinh nghiệm” trong tiếng Việt, “Democratic People's Republic of Korea” trong tiếng Anh.

KN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KN“Kinh nghiệm”, “Democratic People's Republic of Korea”.

Kinh nghiệm.

Democratic People's Republic of Korea: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu KN viết tắt khác:

Kannada language: Ngôn ngữ Kannada.
mã ISO 639-1: kn.

Kilonewton: Khác.
kN.

Khuyến nông.

Giải thích ý nghĩa của KN

VIỆT NGỮ.

KN có nghĩa “Kinh nghiệm” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

KN có nghĩa “Democratic People's Republic of Korea”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”.