KNA là gì? Nghĩa của từ kna

KNA là gì?

KNA“Saint Kitts and Nevis” trong tiếng Anh.

KNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KNA“Saint Kitts and Nevis”.

Saint Kitts and Nevis: Saint Kitts và Nevis.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của KNA

KNA có nghĩa “Saint Kitts and Nevis”, dịch sang tiếng Việt là “Saint Kitts và Nevis”.