KOC là gì? Nghĩa của từ koc

KOC là gì?

KOC“Kuwait Oil Company” trong tiếng Anh.

KOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KOC“Kuwait Oil Company”.

Kuwait Oil Company: Công ty dầu Kuwait.

Một số kiểu KOC viết tắt khác:

Kingdoms of Camelot: Vương quốc Camelot.
KoC.

Kenyan Olympic Committee: Ủy ban Olympic Kenya.

Korean Olympic Committee: Ủy ban Olympic Hàn Quốc.

Konami Official Controllers: Bộ điều khiển chính thức của Konami.

Kids On Computers: Trẻ em trên máy tính.

Giải thích ý nghĩa của KOC

KOC có nghĩa “Kuwait Oil Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty dầu Kuwait”.