KOR là gì? Nghĩa của từ kor

KOR là gì?

KOR“Republic of Korea” trong tiếng Anh.

KOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KOR“Republic of Korea”.

Republic of Korea: Hàn Quốc.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu KOR viết tắt khác:

Korean language: Ngôn ngữ Hàn Quốc.
mã ISO 639-2: kor.

Giải thích ý nghĩa của KOR

KOR có nghĩa “Republic of Korea”, dịch sang tiếng Việt là “Hàn Quốc”.