KPS là gì? Nghĩa của từ kps

KPS là gì?

KPS“Karnofsky Performance Score” trong tiếng Anh.

KPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KPS“Karnofsky Performance Score”.

Karnofsky Performance Score: Điểm hiệu suất của Karnofsky.

Một số kiểu KPS viết tắt khác:

Korea Positioning System: Hệ thống định vị Hàn Quốc.

Kalamazoo Public School: Trường công lập Kalamazoo.

Karibib Private School: Trường tư thục Karibib.

Kalamazoo Public Schools: Trường công lập Kalamazoo.

Kwinana Power Station: Trạm điện Kwinana.

Kerala Police Service: Dịch vụ cảnh sát Kerala.

Korps Politie Suriname.

Kosovo Police Service: Dịch vụ cảnh sát Kosovo.

Kenya Police Service: Sở cảnh sát Kenya.

Kashmir Police Service: Sở cảnh sát Kashmir.

Krishi Pashu Sathis.

Key Points: Những điểm chính.
KPs.

Kuangchi Program Service: Dịch vụ chương trình Kuangchi.

Kokkolan Palloseura.

Krishnagar Public School: Trường công lập Krishnagar.

Kenya Physiological Society: Hiệp hội sinh lý học Kenya.

Kenmont Primary School: Trường tiểu học Kenmont.

Korean Physical Society: Hiệp hội vật lý Hàn Quốc.

Kodak Proofing Software: Phần mềm soát lỗi Kodak.

Kinsdale Primary School: Trường tiểu học Kinsdale.

Giải thích ý nghĩa của KPS

KPS có nghĩa “Karnofsky Performance Score”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm hiệu suất của Karnofsky”.