KRIS là gì? Nghĩa của từ kris

KRIS là gì?

KRIS“Klamath Resource Information System” trong tiếng Anh.

KRIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KRIS“Klamath Resource Information System”.

Klamath Resource Information System: Hệ thống thông tin tài nguyên Klamath.

Giải thích ý nghĩa của KRIS

KRIS có nghĩa “Klamath Resource Information System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin tài nguyên Klamath”.