KSI là gì? Nghĩa của từ ksi

KSI là gì?

KSI“Killed or Seriously Injured” trong tiếng Anh.

KSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KSI“Killed or Seriously Injured”.

Killed or Seriously Injured: Bị giết hoặc bị thương nghiêm trọng.

Giải thích ý nghĩa của KSI

KSI có nghĩa “Killed or Seriously Injured”, dịch sang tiếng Việt là “Bị giết hoặc bị thương nghiêm trọng”.