KSNDTC là gì? Nghĩa của từ ksndtc

KSNDTC là gì?

KSNDTC“Kiểm sát nhân dân tối cao” trong tiếng Việt.

KSNDTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KSNDTC“Kiểm sát nhân dân tối cao”.

Kiểm sát nhân dân tối cao.

Giải thích ý nghĩa của KSNDTC

KSNDTC có nghĩa “Kiểm sát nhân dân tối cao” trong tiếng Việt.