KST là gì? Nghĩa của từ kst

KST là gì?

KST“Ký sinh trùng” trong tiếng Việt.

KST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KST“Ký sinh trùng”.

Ký sinh trùng.

Giải thích ý nghĩa của KST

KST có nghĩa “Ký sinh trùng” trong tiếng Việt.