KTM là gì? Nghĩa của từ ktm

KTM là gì?

KTM“Khu thương mại” trong tiếng Việt.

KTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KTM“Khu thương mại”.

Khu thương mại.

Giải thích ý nghĩa của KTM

KTM có nghĩa “Khu thương mại” trong tiếng Việt.