KTNN là gì? Nghĩa của từ ktnn

KTNN là gì?

KTNN“Kinh tế nhà nước” trong tiếng Việt.

KTNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KTNN“Kinh tế nhà nước”.

Kinh tế nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của KTNN

KTNN có nghĩa “Kinh tế nhà nước” trong tiếng Việt.