KTQD là gì? Nghĩa của từ ktqd

KTQD là gì?

KTQD“Kinh tế Quốc dân” trong tiếng Việt.

KTQD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KTQD“Kinh tế Quốc dân”.

Kinh tế Quốc dân.

Giải thích ý nghĩa của KTQD

KTQD có nghĩa “Kinh tế Quốc dân” trong tiếng Việt.