KTQDHN là gì? Nghĩa của từ ktqdhn

KTQDHN là gì?

KTQDHN“Kinh tế Quốc dân Hà Nội” trong tiếng Việt.

KTQDHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KTQDHN“Kinh tế Quốc dân Hà Nội”.

Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Giải thích ý nghĩa của KTQDHN

KTQDHN có nghĩa “Kinh tế Quốc dân Hà Nội” trong tiếng Việt.