KTTV là gì? Nghĩa của từ kttv

KTTV là gì?

KTTV“Khí tượng thủy văn” trong tiếng Việt.

KTTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KTTV“Khí tượng thủy văn”.

Khí tượng thủy văn.

Giải thích ý nghĩa của KTTV

KTTV có nghĩa “Khí tượng thủy văn” trong tiếng Việt.