KTV là gì? Nghĩa của từ ktv

KTV là gì?

KTV“Kỹ thuật viên” trong tiếng Việt.

KTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KTV“Kỹ thuật viên”.

Kỹ thuật viên.

Giải thích ý nghĩa của KTV

KTV có nghĩa “Kỹ thuật viên” trong tiếng Việt.