KTX là gì? Nghĩa của từ ktx

KTX là gì?

KTX“Ký túc xá” trong tiếng Việt.

KTX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KTX“Ký túc xá”.

Ký túc xá.

Giải thích ý nghĩa của KTX

KTX có nghĩa “Ký túc xá” trong tiếng Việt.