KUL là gì? Nghĩa của từ kul

KUL là gì?

KUL“Katholieke Universiteit Leuven” trong tiếng Anh.

KUL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KUL“Katholieke Universiteit Leuven”.

Katholieke Universiteit Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
Flemish, Đại học Công giáo Leuven.

Giải thích ý nghĩa của KUL

KUL có nghĩa “Katholieke Universiteit Leuven”, dịch sang tiếng Việt là “Katholieke Universiteit Leuven”.