KV1 là gì? Nghĩa của từ kv1

KV1 là gì?

KV1“Khu vực 1” trong tiếng Việt.

KV1 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KV1“Khu vực 1”.

Khu vực 1.

Giải thích ý nghĩa của KV1

KV1 có nghĩa “Khu vực 1” trong tiếng Việt.