KV3 là gì? Nghĩa của từ kv3

KV3 là gì?

KV3“Khu vực 3” trong tiếng Việt.

KV3 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KV3“Khu vực 3”.

Khu vực 3.

Giải thích ý nghĩa của KV3

KV3 có nghĩa “Khu vực 3” trong tiếng Việt.