KW là gì? Nghĩa của từ kw

KW là gì?

KW“Kuwait” trong tiếng Anh.

KW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KW“Kuwait”.

Kuwait: Kuwait.
mã ISO 3166.

Một số kiểu KW viết tắt khác:

Kilowatt: Kilowatt.
kW.

Cornish language: Ngôn ngữ Cornish.
mã ISO 639-1: kw.

Giải thích ý nghĩa của KW

KW có nghĩa “Kuwait”, dịch sang tiếng Việt là “Kuwait”.