KWT là gì? Nghĩa của từ kwt

KWT là gì?

KWT“Kuwait” trong tiếng Anh.

KWT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KWT“Kuwait”.

Kuwait: Kuwait.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của KWT

KWT có nghĩa “Kuwait”, dịch sang tiếng Việt là “Kuwait”.