KZ là gì? Nghĩa của từ kz

KZ là gì?

KZ“Kazakhstan” trong tiếng Anh.

KZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KZ“Kazakhstan”.

Kazakhstan: Kazakhstan.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của KZ

KZ có nghĩa “Kazakhstan”, dịch sang tiếng Việt là “Kazakhstan”.