KZN là gì? Nghĩa của từ kzn

KZN là gì?

KZN“KwaZulu-Natal” trong tiếng Anh.

KZN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KZN“KwaZulu-Natal”.

KwaZulu-Natal: KwaZulu-Natal.

Giải thích ý nghĩa của KZN

KZN có nghĩa “KwaZulu-Natal”, dịch sang tiếng Việt là “KwaZulu-Natal”.