L.S. là gì? Nghĩa của từ l.s.

L.S. là gì?

L.S.“Lectori Salutem” trong tiếng Anh.

L.S. là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng L.S.“Lectori Salutem”.

Lectori Salutem: Lectori Salutem.
tiếng Latinh, "lời chào người đọc", khi không biết trước tên người đọc.

Giải thích ý nghĩa của L.S.

L.S. có nghĩa “Lectori Salutem”, dịch sang tiếng Việt là “Lectori Salutem”.