L8R là gì? Nghĩa của từ l8r

L8R là gì?

L8R“Later” trong tiếng Anh.

L8R là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng L8R“Later”.

Later: Một lát sau.

Giải thích ý nghĩa của L8R

L8R có nghĩa “Later”, dịch sang tiếng Việt là “Một lát sau”.