LAAS là gì? Nghĩa của từ laas

LAAS là gì?

LAAS“Local Area Augmentation System” trong tiếng Anh.

LAAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAAS“Local Area Augmentation System”.

Local Area Augmentation System: Hệ thống tăng cường khu vực địa phương.

Một số kiểu LAAS viết tắt khác:

Los Angeles Astronomical Society: Hiệp hội thiên văn Los Angeles.

Giải thích ý nghĩa của LAAS

LAAS có nghĩa “Local Area Augmentation System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tăng cường khu vực địa phương”.