LACMA là gì? Nghĩa của từ lacma

LACMA là gì?

LACMA“Los Angeles County Museum of Art” trong tiếng Anh.

LACMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LACMA“Los Angeles County Museum of Art”.

Los Angeles County Museum of Art: Bảo tàng nghệ thuật hạt Los Angeles.

Giải thích ý nghĩa của LACMA

LACMA có nghĩa “Los Angeles County Museum of Art”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo tàng nghệ thuật hạt Los Angeles”.