LAD là gì? Nghĩa của từ lad

LAD là gì?

LAD“Laser Aiming Device” trong tiếng Anh.

LAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAD“Laser Aiming Device”.

Laser Aiming Device: Thiết bị nhắm laser.

Giải thích ý nghĩa của LAD

LAD có nghĩa “Laser Aiming Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị nhắm laser”.