LAESI là gì? Nghĩa của từ laesi

LAESI là gì?

LAESI“Local Authority & Emergency Service Information” trong tiếng Anh.

LAESI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAESI“Local Authority & Emergency Service Information”.

Local Authority & Emergency Service Information: Thông tin chính quyền địa phương & dịch vụ khẩn cấp.

Giải thích ý nghĩa của LAESI

LAESI có nghĩa “Local Authority & Emergency Service Information”, dịch sang tiếng Việt là “Thông tin chính quyền địa phương & dịch vụ khẩn cấp”.