LAMBDA là gì? Nghĩa của từ lambda

LAMBDA là gì?

LAMBDA“Lambda architecture” trong tiếng Anh.

LAMBDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAMBDA“Lambda architecture”.

Lambda architecture: Kiến trúc Lambda.
Một kiến trúc được sử dụng trong việc xử lý dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của LAMBDA

LAMBDA có nghĩa “Lambda architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc Lambda”.