LAN là gì? Nghĩa của từ lan

LAN là gì?

LAN“Local Area Network” trong tiếng Anh.

LAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAN“Local Area Network”.

Local Area Network: Mạng lưới khu vực địa phương.

Giải thích ý nghĩa của LAN

LAN có nghĩa “Local Area Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới khu vực địa phương”.