LAO là gì? Nghĩa của từ lao

LAO là gì?

LAO“Laos” trong tiếng Anh.

LAO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAO“Laos”.

Laos: Lào.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu LAO viết tắt khác:

Lao language: Tiếng Lào.
mã ISO 639-2: lao.

Giải thích ý nghĩa của LAO

LAO có nghĩa “Laos”, dịch sang tiếng Việt là “Lào”.