LARC là gì? Nghĩa của từ larc

LARC là gì?

LARC“Livermore Advanced Research Computer” trong tiếng Anh.

LARC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LARC“Livermore Advanced Research Computer”.

Livermore Advanced Research Computer: Máy tính nghiên cứu nâng cao Livermore.

Giải thích ý nghĩa của LARC

LARC có nghĩa “Livermore Advanced Research Computer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy tính nghiên cứu nâng cao Livermore”.