LASER là gì? Nghĩa của từ laser

LASER là gì?

LASER“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” trong tiếng Anh.

LASER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LASER“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”.

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: Khuếch đại ánh sáng bằng cách phát bức xạ kích thích.

Giải thích ý nghĩa của LASER

LASER có nghĩa “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, dịch sang tiếng Việt là “Khuếch đại ánh sáng bằng cách phát bức xạ kích thích”.