LATCH là gì? Nghĩa của từ latch

LATCH là gì?

LATCH“Lower Anchors and Tethers for Children” trong tiếng Anh.

LATCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LATCH“Lower Anchors and Tethers for Children”.

Lower Anchors and Tethers for Children: Hạ Neo và Tether cho Trẻ em.
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ về các điểm gắn cho ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô tô chở người.

Giải thích ý nghĩa của LATCH

LATCH có nghĩa “Lower Anchors and Tethers for Children”, dịch sang tiếng Việt là “Hạ Neo và Tether cho Trẻ em”.