LBR là gì? Nghĩa của từ lbr

LBR là gì?

LBR“Liberia” trong tiếng Anh.

LBR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBR“Liberia”.

Liberia: Liberia.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của LBR

LBR có nghĩa “Liberia”, dịch sang tiếng Việt là “Liberia”.