LBT là gì? Nghĩa của từ lbt

LBT là gì?

LBT“Large Binocular Telescope” trong tiếng Anh.

LBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBT“Large Binocular Telescope”.

Large Binocular Telescope: Kính viễn vọng hai mắt lớn.

Giải thích ý nghĩa của LBT

LBT có nghĩa “Large Binocular Telescope”, dịch sang tiếng Việt là “Kính viễn vọng hai mắt lớn”.