LBY là gì? Nghĩa của từ lby

LBY là gì?

LBY“Libya” trong tiếng Anh.

LBY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBY“Libya”.

Libya: Libya.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của LBY

LBY có nghĩa “Libya”, dịch sang tiếng Việt là “Libya”.