LCC là gì? Nghĩa của từ lcc

LCC là gì?

LCC“Low-Cost Carrier” trong tiếng Anh.

LCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCC“Low-Cost Carrier”.

Low-Cost Carrier: Hãng hàng không giá rẻ.

Một số kiểu LCC viết tắt khác:

Land Component Commander: Chỉ huy thành phần đất.

Local Charges: Phí địa phương.

Giải thích ý nghĩa của LCC

LCC có nghĩa “Low-Cost Carrier”, dịch sang tiếng Việt là “Hãng hàng không giá rẻ”.