LD là gì? Nghĩa của từ ld

LD là gì?

LD“Laser Designator” trong tiếng Anh.

LD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LD“Laser Designator”.

Laser Designator: Thiết kế Laser.

Một số kiểu LD viết tắt khác:

Line of Departure: Dòng khởi hành.

Limited Deployment: Triển khai có giới hạn.

Giải thích ý nghĩa của LD

LD có nghĩa “Laser Designator”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế Laser”.