LDA là gì? Nghĩa của từ lda

LDA là gì?

LDA“Lateral Drift Apparatus” trong tiếng Anh.

LDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LDA“Lateral Drift Apparatus”.

Lateral Drift Apparatus: Thiết bị Trượt bên.
nhảy dù.

Giải thích ý nghĩa của LDA

LDA có nghĩa “Lateral Drift Apparatus”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị Trượt bên”.