LDAP là gì? Nghĩa của từ ldap

LDAP là gì?

LDAP“Lightweight Directory Access Protocol” trong tiếng Anh.

LDAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LDAP“Lightweight Directory Access Protocol”.

Lightweight Directory Access Protocol: Phương thức đăng nhập trực tiếp Lightweight.

Giải thích ý nghĩa của LDAP

LDAP có nghĩa “Lightweight Directory Access Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Phương thức đăng nhập trực tiếp Lightweight”.