LDC là gì? Nghĩa của từ ldc

LDC là gì?

LDC“Lesser Developing Country” trong tiếng Anh.

LDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LDC“Lesser Developing Country”.

Lesser Developing Country: Nước kém đang phát triển.

Một số kiểu LDC viết tắt khác:

Lesser Developed Country: Quốc gia kém phát triển hơn.

Giải thích ý nghĩa của LDC

LDC có nghĩa “Lesser Developing Country”, dịch sang tiếng Việt là “Nước kém đang phát triển”.